Om oss

Jan er Adjunkt og IKT-veileder ved Stokke Ungdomsskole, og har tidligere jobbet som Pedagogisk IKT veileder i Stokke kommune.
Han er uttdannet med speciale i Kroppsøving, Matematikk og Naturfag. Jan har gjennom flere år jobbet med foreningsidrett og friluftslivsarrangementer, han er uttdannet tennisinstruktør fra DTF og DGI i Danmark, og Padleinstruktør fra NPF.

Vårt mål med denne ide og nettside er:

 • Den kan støtte opp under læring og læringsprosesser
 • Den skal være fysisk og psykisk helsefremmende
 • Den skal bidra til å bedre motoriske ferdigheter
 • Den skal bidra til å gi en mer variert skoledag
 • Den skal innebærer en utvidelse av skoledagen, ikke erstatte friminutt
 • Aktivitetene skal gi glede og mestringsfølelse

Akkurat nå er følgende fag representert på fagatletikk.no

 • Kroppsøving
 • Matematikk
 • Samfunnsfag
 • Engelsk
 • Norsk
 • Kunst og håndverk
 • Naturfag
 • RLE
 • IKT

 

Fysisk aktivitet i skolehverdagen

Fysisk aktivitet har en positiv effekt både for fysisk og psykisk helse, for læringsmiljø og læringsutbytte.
Ny § 1-1a i forskrift til opplæringsloven gir elever på 5.-7.årstrinn rett til 76 timer fysisk aktivitet f.o.m. skoleåret 2009-2010. Skoleeier har plikt til å oppfylle retten. Det blir gjort unntak fra reglene om vurdering og krav til pedagogisk kompetanse.

 

Bakgrund

Dette er noen av dokumentene som ligger til grunn for økt fokus på og rett til fysisk aktivitet i opplæringen:

 • St.meld. nr. 31 (2008-2009) Kvalitet i skolen: ”utvidet timetall er et viktig element i en utvikling mot en mer helhetlig skoledag som inkluderer flere timer i fag, mer fysisk aktivitet og tid til måltider for elevene”.
 • St.prp. nr. 1 (2008-2009): ”fysisk aktivitet er viktig for å auke elevanes læringsutbytte. Regjeringa foreslår å løyve 49 mill. kroner til å leggje inn meir tid – to timar – til fysisk aktivitet på barnetrinnet.”
 • Handlingsplan for fysisk aktivitet (2005-2009) har som et av sine hovedmål å øke barn og unges aktivitetsnivå til minst 60 minutter hver dag i tråd med helsedirektoratets anbefaling.
 • ”Fysisk aktivitet og måltider i skolen” (2005-2007) og ”Prosjekt utvidet skoledag” (2007-2008) har prøvd ut forskjellige modeller for organisering av skolehverdagen, med vekt på bl.a. fysisk aktivitet.

 

Innhold i forskrift om fysisk aktivitet

Ny §1-1a i forskrift til opplæringsloven gir rammer for hvordan fysisk aktivitet skal organiseres og retningslinjer for innhold:

 • 76 timer fysisk aktivitet gir 2 timer pr uke fordelt på elevene på 5.-7. årstrinn, og skoleeier bestemmer hvordan timene skal fordeles mellom de tre årstrinnene
 • fysisk aktivitet skal foregå jevnlig og gi en mer variert skolehverdag
 • alle elever skal aktiviseres, uansett funksjonsevne
 • aktivitetene skal være lystbetonte og gi glede og mestringsfølelse
 • aktivitetene skal bidra til å fremme sosial kompetanse
 • aktivitetene skal være psykisk og fysisk helsefremmende
 • aktivitetene bør ta utgangspunkt i elevenes interesser og evner ved utforming av aktivitetsoppleggene
 • fysisk aktivitet kan brukes til å støtte opp under læring og læringsprosesser
 • det skal ikke utarbeides kompetansemål for fysisk aktivitet
 • reglene for vurdering gjelder ikke i fysisk aktivitet, men det forutsettes at elevene får støtte og oppmuntring

 

Innhold i læreplan for kroppsøving

Formålet i læreplanen for kroppsøvingsfaget i LK06 sier blant annet følgende:

 • bevegelse er grunnleggende for mennesket
 • kroppsøving er del av dannelsen og skapingen av identitet i samfunnet
 • kroppsøving skal fremme god helse og en helsefremmende livsstil
 • kroppsøving skal ivareta at mennesket sanser, skaper, lærer og opplever med kroppen
 • kroppsøving skal inspirere til kreativitet, bevegelse og selvstendighet
 • kroppsøving skal gi naturopplevelser
 • kroppsøving skal gi kunnskap om kropp i hvile og arbeid
 • kroppsøving skal gi fysiske utfordringer og mot til å tøye egne grenser
 • kroppsøving er viktig for å utvikle selvbilde, identitet og flerkulturell forståelse

I tillegg til formålsbeskrivelsen gir læreplanens beskrivelse av hovedområdene viktige føringer for innhold. Kompetansemålene uttrykker hva elevene skal mestre, og det er opp til den enkelte skoleeier, skoleleder og/eller lærer å tilrettelegge innhold i arbeidet mot kompetansemålene.

 

Hva er sammenfallende?

Flere av momentene i forskrift til opplæringsloven om fysisk aktivitet er sammenfallende med formålet i læreplanen for kroppsøving. Sammenfallende momenter er blant annet:

 • helseaspektet
 • mestringsfølelse, selvbilde, identitet, mot til å tøye egne grenser
 • lære og oppleve med kroppen, støtte opp under læring og læringsprosesser
 • dannelse
 • sosial kompetanse

 

Hva er forskjellig?

Den viktigste forskjellen på læreplanene i kroppsøving og forskriften om fysisk aktivitet er at fysisk aktivitet ikke er opplæring i fag. Det betyr at det ikke er kompetansemål for fysisk aktivitet som eleven skal vurderes i forhold til. Derfor gjøres det også unntak fra regelen om krav til pedagogisk kompetanse til personalet som skal gjennomføre den fysiske aktiviteten.

Lærer logg inn

For å se Fasit og passord til oppgavene må du først logge på.

Donasjon til fagatletikk.no

Vi ønsker å ha en gratis nettside, støtt oss ved å gi en donasjon.

Beløp
 NOK